Főoldal » Hírek » Az ügyészség a minősítés megváltoztatását és a büntetés súlyosítását indítványozta a kábítószercsempész férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a szerb-montenegrói állam­pol­gár­sá­gú fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 6 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sé­nek meg­vál­toz­ta­tá­sát és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A íté­let sze­rint a Szer­bi­á­ban élő férfi a vál­lal­ko­zá­sa finan­szí­ro­zá­sa érde­ké­ben magán­köl­csönt vett fel, ame­lyet azon­ban határ­idő­ben nem tudott vissza­fi­zet­ni. A köl­csönt nyúj­tó sze­mé­lyek kez­de­mé­nye­zé­sé­re ezért a köl­csön össze­gé­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben a férfi elvál­lal­ta, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra kábí­tó­szert fog csem­pész­ni. A férfi a közel 5 kg mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat a meg­bí­zó­i­tól átvet­te, majd a gép­jár­mű­ben elhe­lyez­te annak érde­ké­ben, hogy a kábí­tó­szert Kis­kun­ha­las­ra szál­lít­sa és az előre egyez­te­tett elha­gya­tott terü­le­ten elhe­lyez­ze. A Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belé­pés során a Tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen a kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat azon­ban a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen az ügyész­ség a cse­lek­mény kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te­ként való minő­sí­té­sért, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta alaposnak.

A fel­leb­be­zé­sek­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.