Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Az ügyészség egyetértett a barátjának gyermekét szexuálisan zaklató férfi letartóztatásának fenntartásával- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság fenn­tar­tot­ta annak a cibak­há­zi fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ellen az ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a ter­helt a gyer­mek­ko­ri barát­já­nál lakott és éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­lat­ta annak gyer­mek­ko­rú fiát.

A vád­lott és védő­je fel­leb­be­zé­se alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség osz­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság állás­pont­ját, misze­rint egy­részt a magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­ség miatt a vád­lot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés vagy az elrej­tő­zés veszé­lye, más­részt mivel a vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­ményt koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ezek­re figye­lem­mel a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta. 

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.