Főoldal » Archív » Az ügyészség előzetes letartóztatását indítványozta a Ráckeresztúron balesetet okozó embercsempésznek

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az orosz állam­pol­gár­nak és két tár­sá­nak , akik a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2017. novem­ber 4-én közel 30, Magyar­or­szá­gon jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­ko­dó kül­föl­di állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az ország­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A gya­nú­sí­tott és két társa 2017. novem­ber 4-én az 55-ös és 56-os számú főút keresz­te­ző­dé­sé­nek köze­lé­ben, az erdő­ben vára­ko­zó, meg­kö­ze­lí­tő­leg 30, Magyar­or­szá­gon jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­ko­dó kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, három sze­mély­gép­ko­csi­ba szét­oszt­va fel­vett abból a cél­ból, hogy őket sze­mé­lyen­ként 2.000 euró kész­pén­zért az állam­ha­tá­ron jog­el­le­ne­sen átjut­tat­va Auszt­ri­á­ba szállítsa.

Az orosz állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott 2017. novem­ber 4-én, Rác­ke­reszt­úron egy fának ütköz­ve köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott, majd a gép­jár­mű­ben uta­zók részé­re tör­té­nő segít­ség­nyúj­tást elmu­laszt­va a hely­szín­ről elme­ne­kült. A gép­ko­csi­ban 10 har­ma­dik ország­be­li sze­mély uta­zott. A bal­eset követ­kez­té­ben ket­ten súlyos, míg nyolc­an könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szenvedtek.

A rend­őr­ség 2017. novem­ber 5-én az M1-es autó­pá­lyán intéz­ke­dés alá vonta azt a sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben a három gya­nú­sí­tott tar­tóz­ko­dott, és sor került őri­zet­be vételükre.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tak tekin­te­té­ben ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa cél­já­ból az eljá­ró ható­ság elől elszök­né­nek, elrejtőznének.