Főoldal » Archív » Az ügyészség fellebbezett az Állami Egészségügyi Központ egykori vezetőjét hűtlen kezelés bűntettének vádja alól felmentő ítélettel szemben

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2019. ápri­lis 24-én fel­men­tő íté­le­tet hozott abban a meg­is­mé­telt bün­te­tő­ügy­ben, amely­ben az Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont egy­ko­ri veze­tő­jét és két vádlott-társát hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádol­ta a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyészség.

A kerü­le­ti ügyész­ség a dön­tés ellen a ren­del­ke­zés­re álló határ­időn belül fel­leb­be­zést jelen­tett be az íté­let rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, vala­mint pénz­bün­te­tés­re íté­lé­sük érdekében.