Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványa alapján bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság a Hableány-ügytől elkülönített, segítségnyújtás elmulasztása miatti bűnügyben

A segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Hab­le­ánnyal ütkö­ző szál­lo­da­ha­jót köve­tő – Viking Idun – hajó kapi­tá­nyá­nak bűn­ügyi fel­ügye­le­tét indít­vá­nyoz­ta a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség. A bíró­ság elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet az indít­vánnyal egyezően 

A Hab­le­ánnyal ütkö­ző szál­lo­da­ha­jót köve­tő hajó ukrán kapi­tá­nyát a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki har­minc­öt rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. A férfi a rend­őr­ség idé­zé­sé­re önként jelent meg a ható­ság előtt.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tat őri­zet­be vette és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott önkén­tes meg­je­le­né­sé­re is – indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­hoz a kapi­tány bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re az eljá­rás­ban való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa céljából.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság írja elő maga­tar­tá­si sza­bály­ként, hogy a gya­nú­sí­tott­nak min­den hónap­ban jelent­kez­nie kell a Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rendőrkapitányságon.

A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú meg­ala­po­zott és elren­del­te a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet az indít­vány­nak meg­fe­le­lő maga­tar­tá­si szabállyal.