Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta az ártándi határrendészek letartóztatását - videóval, fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő eljá­rá­sá­ban vala­mennyi gya­nú­sí­tott ese­té­ben sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Bihar­ke­resz­tes Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó határ­ren­dé­szek a szol­gá­la­ta­ik során rend­sze­re­sen kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a 2023. már­ci­us 7-én tar­tott bűn­ügyi akci­ó­ban elren­del­te 17 határ­ren­dész és egy civil sze­mély őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki vala­mennyi­ü­ket.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re több mint 190 mil­lió forint érték­ben biz­to­sí­tott vagyon­tár­gya­kat.  A nyo­mo­zás­sal pár­hu­za­mo­san foly­ta­tott vagyon­vissza­szer­zé­si eljá­rás kere­té­ben a gya­nú­sí­tot­tak­tól hat gép­ko­csit, egy nagyobb érté­kű luxus órát, vala­mint nagy mennyi­sé­gű kész­pénzt és krip­to­va­lu­tát fog­lal­tak le, továb­bá négy ingat­lan zár alá véte­lé­ről dön­töt­tek. A 18 gya­nú­sí­tot­tól közel 57 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le, amely­nek felét kül­föl­di devi­zák­ban, dön­tő­en euró­ban tar­tot­ták.

Az elkö­ve­tők több­sé­gé­nek ter­hé­re róha­tó minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­za 16 gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, továb­bá egy határ­ren­dész – aki­vel szem­ben a vesz­te­ge­té­si bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett alap­ese­ti minő­sí­té­sét közöl­ték – és egy civil sze­mély bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét. A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa pén­te­ken dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-vesztegetessel-gyanusitott-17-hatarrendesz-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye

A videó az elfo­gás­kor készült, a fotók a kuta­tás során készül­tek.