Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őrizetben a vesztegetéssel gyanúsított 17 határrendész - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely eljá­rás­ban 17 határ­ren­dész és egy civil sze­mély őri­ze­tét ren­del­te el.

A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elren­delt nyo­mo­zá­sá­ban az ügyész­ség 2023. már­ci­us 7-én, este, össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­ta­tott. A közel 300 rend­őr és ügyész rész­vé­te­lé­vel zajló bűn­ügyi akci­ó­ban – amely­ben a rend­őr­ség több szer­ve­ze­ti egy­sé­ge is haté­ko­nyan köz­re­mű­kö­dött – az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket vég­re­hajt­va járult hozzá az eljá­rás sikeréhez.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Bihar­ke­resz­tes Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó határ­ren­dé­szek a szol­gá­la­ta­ik során rend­sze­re­sen kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el.

Az Ártánd, illet­ve Nagy­ke­re­ki Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot ellá­tó 17 határ­ren­dész 2022 ápri­li­sát meg­elő­ző­en meg­ál­la­po­dott abban, hogy az átke­lő­he­lyen átuta­zók­tól rend­sze­re­sen jog­ta­lan előnyt fogad­nak el, majd az össze­gyűj­tött kész­pénzt a szol­gá­la­tot köve­tő­en egy­más között előre meg­ha­tá­ro­zott arány­ban elosztják.

Az elkö­ve­tők között tisz­ti rend­fo­ko­za­tú nincs, a leg­ma­ga­sabb beosz­tá­sú határ­ren­dész az átke­lő­he­lye­ken szol­gá­la­tot ellá­tó szol­gá­lat­irá­nyí­tó parancs­nok és átkelőhely-ügyeletes volt.

A két-két szol­gá­lat­irá­nyí­tó parancs­nok, illet­ve átkelőhely-ügyeletes köz­vet­le­nül nem foga­dott el jog­ta­lan előnyt, ők alá­ren­delt­je­i­ket a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben azzal segí­tet­ték, hogy őket a kíván­sá­guk­nak meg­fe­le­lő­en olyan sávok­ra osz­tot­ták be, ahol nagyobb esély volt a vesz­te­ge­té­si pén­zek meg­szer­zé­sé­re, továb­bá elöl­já­rói köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve a tudo­má­suk­kal zajló kor­rup­ci­ó­ról nem tet­tek jelen­tést, azzal szem­ben nem lép­tek fel, ami­ért cse­ré­be a vesz­te­ge­té­si pénz­ből része­se­dést kaptak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a 18 elkö­ve­tő őri­ze­tét, a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sok jelen­leg is folya­mat­ban vannak.

 A fotók a bűn­ügyi akció során készültek.