Főoldal » Az ügyészségről » Projektek » Széchenyi Terv » Intézményi stratégia elkészítése

Intézményi stratégia elkészítése

Pályá­zó neve: Leg­főbb Ügyész­ség
A pro­jekt meg­ne­ve­zé­se: A Leg­főbb Ügyész­ség intéz­mé­nyi stra­té­gi­á­já­nak elké­szí­té­se
(ÁROP-1.1.19-2012-2012-0004)
Meg­ítélt összeg: 21 987 845 HUF
A Támo­ga­tói Okirat kelte: 2012. novem­ber 16.

1. Előz­mé­nyek

A szak­mai ered­mé­nyes­ség magas szín­vo­na­lá­nak fenn­tar­tá­sa meg­kö­ve­te­li az ügyé­szi szer­ve­zet­től, hogy erő­for­rá­sa­i­val éssze­rű­en és rugal­ma­san, a szer­ve­ze­ti műkö­dés haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se révén gaz­dál­kod­jon. Ehhez alkal­mas­sá kell vál­nia arra is, hogy az euró­pai uniós fej­lesz­té­si for­rá­so­kat ter­ve­zet­ten és cél­zot­tan hasz­nál­has­sa fel műkö­dé­si fel­té­te­le­i­nek javí­tá­sa érde­ké­ben.

Ennek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból Leg­főbb Ügyész úr
– egy­részt kiala­kí­tot­ta az ügyész­sé­gi pro­jekt­te­vé­keny­ség szer­ve­ze­ti kere­te­it lét­re­hoz­va a Ter­ve­zé­si és Pro­jekt­ko­or­di­ná­ci­ós Önál­ló Cso­por­tot,
– más­részt olyan intéz­mé­nyi stra­té­gi­ai terv­do­ku­men­tum meg­al­ko­tá­sá­ról dön­tött, amely­nek elsőd­le­ges célja a 2014-2020-as euró­pai uniós finan­szí­ro­zá­si cik­lus­ra tör­té­nő ügyész­sé­gi fel­ké­szü­lés a fej­lesz­ten­dő terü­le­tek azo­no­sí­tá­sa révén.

2. A Leg­főbb Ügyész­ség intéz­mé­nyi stra­té­gi­á­já­nak elké­szí­té­se című, az Euró­pai Unió által támo­ga­tott pro­jekt bemu­ta­tá­sa

A pro­jekt cél­jai
– a szak­mai ered­mé­nyes­ség fenn­tar­tá­sa a szer­ve­ze­ti műkö­dés haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se révén,
– javas­lat­té­tel az átte­kint­he­tőbb és kiszá­mít­ha­tóbb intéz­mé­nyi műkö­dé­si kere­tek kiala­kí­tá­sá­ra,
– a közép­tá­vú ügyész­sé­gi fej­lesz­té­sek meg­ala­po­zá­sa a 2014-2020 közöt­ti idő­szak­ra.

Részt­ve­vők
A pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ban ügyész­sé­gi oldal­ról a Leg­főbb Ügyész­ség főosz­tály­ve­ze­tői, önál­ló osz­tály­ve­ze­tői, a Ter­ve­zé­si és Pro­jekt­ko­or­di­ná­ci­ós Önál­ló Cso­port mun­ka­tár­sai, vala­mint az ügyész­sé­gi veze­tők­ből álló Stratégia-előkészítő Mun­ka­cso­port tag­jai vet­tek részt. A stra­té­gia­al­ko­tást köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban kivá­lasz­tott külső szak­ér­tő is segí­tet­te.

A pro­jekt költ­ség­ve­té­se
A pro­jekt az Euró­pai Unió és a magyar állam társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­ban való­sult meg.

A pro­jekt idő­táv­ja
I. sza­kasz: Hely­zet­elem­zés
Az intéz­mény jelen­le­gi műkö­dé­sé­nek elem­zé­se ala­poz­ta meg a stra­té­gia­al­ko­tást. A hely­zet­ér­té­ke­lés alap­ját a doku­men­tum­elem­zés és a sze­mé­lyes inter­júk adták. A hely­zet­ér­té­ke­lé­si fázis végén a stratégia-előkészítő mun­ka­cso­port tag­ja­i­nak rész­vé­te­lé­vel szak­mai műhely­mun­ká­ra került sor, amely­nek célja a hely­zet­ér­té­ke­lés vég­le­ge­sí­té­se volt.

II. sza­kasz: Stra­té­gi­ai ter­ve­zés és prog­ra­mo­zás
A II. sza­kasz célja a hely­zet­ér­té­ke­lés­re ala­po­zott jövő­kép­al­ko­tás, stra­té­gi­ai cél­tér­kép meg­al­ko­tá­sa, a fej­lesz­té­si célok meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges akci­ók defi­ni­á­lá­sa a 2014-2020-as idő­táv­ra vonat­ko­zó­an.
A stra­té­gia rög­zí­ti a meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­köz­rend­szert, tar­tal­maz­za a vég­re­haj­tás koc­ká­za­ta­i­nak elem­zé­sét, az euró­pai uniós és hazai fej­lesz­tés­po­li­ti­kai prog­ra­mok­hoz való illesz­ke­dés vizs­gá­la­tát is.
A szük­sé­ges tevé­keny­sé­gek, fel­ada­tok üte­me­zé­sé­re szak­ér­tői javas­lat készült.

Pro­jekt­kom­mu­ni­ká­ció
A stra­té­gia vég­le­ge­sí­té­sét és leg­főbb ügyé­szi jóvá­ha­gyá­sát köve­tő­en azt egy szak­mai kon­fe­ren­cia kere­té­ben mutat­tuk be az ügyész­sé­gi veze­tők­nek.
A pro­jekt a nyom­ta­tott for­má­ban is elké­szü­lő intéz­mé­nyi stra­té­gia nyil­vá­nos­ság szá­má­ra tör­té­nő bemu­ta­tá­sá­val zárult.
A pro­jekt rövid össze­fog­la­lá­sa
A pro­jekt szer­ve­ze­ti fel­épí­té­se
Jog­sza­bá­lyi kere­tek össze­fog­la­lá­sa
Szer­ve­ze­ti fele­lős­sé­gi rend­szer bemu­ta­tá­sa
A Leg­főbb Ügyész­ség intéz­mé­nyi stra­té­gi­á­ja

Saj­tó­köz­le­mé­nyek:
2012. decem­ber 12.
2013. már­ci­us 5.
2013. novem­ber 19.

Ren­dez­vé­nyek:
2013. novem­ber 18.: Saj­tó­nyil­vá­nos záró ren­dez­vény
Meg­hí­vó
Prog­ram

A köz­re­mű­kö­dő és koor­di­ná­ci­ós szer­ve­zet neve és elér­he­tő­sé­ge:
Minisz­ter­el­nök­ség Köz­igaz­ga­tá­si Prog­ra­mok Lebo­nyo­lí­tá­si Főosz­tály
1139 Buda­pest, Váci út 81-83.
Tele­fon: 06-40-638-638
E-mail: palyazat@me.gov.hu
http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat 

Kap­cso­lat:
Leg­főbb Ügyész­ség
1055 Buda­pest, Markó u. 16.
E-mail: arop-1.projekt@mku.hu