Főoldal » Archív » Az ukrán határszakaszon szolgáló pénzügyőrök ismét korrupciós bűncselekményeket követtek el - videóval

Az ügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal 16 pénz­ügy­őrét hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, míg egy pol­gá­ri sze­mélyt hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként.

 A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség – szin­te napra pon­to­san két évvel a hason­ló akció után – 2019. feb­ru­ár 26-án össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre. Az akci­ó­ban a Buda­pes­ti, Kapos­vá­ri és Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gek állo­má­nyá­ba tar­to­zó ügyé­szek is részt vet­tek, de a vég­re­haj­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dött a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont is.

Az együtt­mű­kö­dő szer­vek az elkö­ve­tők elfo­gá­sa, vala­mint továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se cél­já­ból moto­zást, továb­bá a köz­úti határ­át­ke­lő­hely érin­tett része­in és az egyes ter­hel­tek lakó- és tar­tóz­ko­dá­si helyén kuta­tást haj­tot­tak végre, majd az elkö­ve­tő­ket az ügyé­szek gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök a Magyar­or­szág terü­le­té­ről Ukraj­ná­ba kilé­pő és álta­lá­nos for­gal­mi adót vissza­igény­lő sze­mé­lyek­től a hiva­ta­los eljá­rá­suk során rend­sze­re­sen jog­ta­lan előnyt, jel­lem­ző­en kész­pénzt fogad­tak el. A pénz­ügy­őrök a kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­get egy­más cse­lek­mé­nye­i­ről tudva, az adott szol­gá­lat­ban dol­go­zó osz­tály­ve­ze­tők segít­sé­gé­vel rend­sze­re­sen és szer­ve­zett módon, 2018 novem­be­ré­től végezték.

A vesz­te­ge­tést elfo­ga­dó pénz­ügy­őrök­kel az ügyész­ség 151 rend­be­li bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te, a ter­hük­re rótt leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény – a bűn­szer­ve­zet­ben, az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te – bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra 24 év szabadságvesztés.

Az ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott 16 pénz­ügy­őr – akik között 5 tisz­ti rend­fo­ko­za­tú –őri­zet­ben van, az ügyész­ség vala­mennyi­ük letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság jogo­sult dönteni.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.