Főoldal » Archív » Azt feltételezte ellopta a telefonját, életveszélyes sérülést okozott – vádemelés

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2018. decem­ber 30-án, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen, ittas álla­pot­ban vas­cső­vel meg­ütöt­te szom­széd­ját, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a férfi dél­előtt nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott, majd este az ott­ho­ná­ban nem talál­ta a mobil­te­le­fon­ját. A férfi azt fel­té­te­lez­te, hogy a tele­font a néhány ház­nyi­ra lakó szom­szé­dai tulaj­do­ní­tot­ták el, ezért a házuk­hoz ment, hogy őket fele­lős­ség­re vonja. A vád­lott magá­hoz vett egy két méte­res vas­ru­dat, vala­mint egy kala­pá­csot, majd a szom­széd kapu­ját dön­get­te és kia­bált. A ter­helt a kiér­ke­ző szom­széd­asszonyt meg­ütöt­te, aki vissza­ment a házba és szólt a házas­tár­sá­nak. A vád­lott a kapu­hoz érke­ző férfi fejé­re súj­tott a vas­cső­vel, amely vérző sérü­lést oko­zott a sér­tett­nek. A vád­lott ott­ho­ná­ba távo­zott, élet­tár­sá­nak elmond­ta, hogy sze­rin­te a mobil­te­le­fon­ját a sér­tet­tek tulaj­do­ní­tot­ták el, az élet­tár­sa azon­ban közöl­te vele, hogy a tele­fon mind­vé­gig az ott­ho­nuk­ban volt.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést, kopo­nya­ala­pi törést szenvedett.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.