Főoldal » Hírek » Azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a bankot – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron, Sze­ge­den, egy üzlet­he­lyi­sé­gek­nek vala­mint laká­sok­nak is ott­hont adó tár­sas­ház­ban lévő bank fel­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A vád­irat sze­rint a férfi augusz­tus 3-án, dél­előtt, ügy­in­té­zés cél­já­ból meg­je­lent egy bel­vá­ro­si bank­fi­ók­ban. Ami­kor az ügy­in­té­ző közöl­te a bankkártya-igénylés mene­tét, az átfu­tá­si időt, illet­ve költ­sé­ge­ket, a vád­lott fel­emelt han­gon azon­nal és ingye­ne­sen köve­telt kár­tyát magá­nak, majd az pénz­in­té­ze­tet szi­dal­maz­va, dühöng­ve távozott.

Más­nap már a reg­ge­li órák­ban vissza­tért, és újra közöl­te egy ügy­in­té­ző­vel, hogy rög­tön bank­kár­tyát akar kapni, ha pedig ez nem tör­tén­ne meg, akkor „fel­lo­csol min­dent ben­zin­nel és az alkal­ma­zot­tak­ra gyújt­ja az épü­le­tet”. Nyo­ma­té­kul valót­la­nul azt is állí­tot­ta, hogy bör­tön­vi­selt, illet­ve kifej­tet­te, hogy már előző nap is egy vas­cső­vel kel­lett volna meg­ver­ni az ügyintézőket.

A banki alkal­ma­zott félel­mé­ben a pánik­gomb meg­nyo­má­sá­val érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd az ügy­fél­tér­ben - kéré­se tel­je­sí­té­sé­nek ürü­gyén - vára­ko­zás­ra kérte a vád­lot­tat. A jár­őrök a fér­fit a fiók­ban iga­zol­tat­ták, majd előállították.

A járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Ezt a bűn­cse­lek­ményt az köve­ti el, aki a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas olyan valót­lan tényt állít, híresz­tel, vagy azt a lát­sza­tot kelti, hogy köz­ve­széllyel járó ese­mény bekö­vet­ke­zé­se fenye­get. A bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, majd a vád­eme­lés­kor sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.