Főoldal » Hírek » Bemutatott a sértett a vádlottnak, aki veréssel vett elégtételt -videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki hara­go­sát a nyílt utcán több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te, föld­re kerü­lé­se után pedig meg is rúgta. A két férfi között a vita azért ala­kult ki, mert a sér­tett bemu­ta­tott a vádlottnak.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. janu­ár 20. nap­ján, a kora esti órák­ban az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val éppen akkor indult el egy kis­kun­ha­la­si dohány­bolt előt­ti par­ko­ló­ból, ami­kor a sér­tett gya­lo­go­san meg­ér­ke­zett oda. A köz­tük lévő hara­gos viszony miatt a sér­tett bemu­ta­tott a vád­lott­nak, akit ezt fel­dü­hí­tett, ezért azon­nal vissza­to­la­tott a par­ko­ló­ba és kiszállt a gépjárművéből.

A két férfi össze­szó­lal­ko­zott, majd a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki ettől a föld­re esett. Ezt kihasz­nál­va az elkö­ve­tő továb­bi öt alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te és két­szer meg is rúgta a sér­tet­tet, aki a keze­it fel­tart­va, össze­gör­nyed­ve pró­bál­ta kivé­de­ni a fejét célzó üté­se­ket, de azok közül több így is eltalálta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a jobb sze­mé­nek kör­nyé­kén – 8 napon belül gyó­gyu­ló – repesz­tett sérü­lé­sei let­tek. Sike­res véde­ke­zé­se nél­kül azon­ban, a nagy erejű üté­sek­től, súlyos sérü­lé­se, így orr-, vagy arc­csont­tö­ré­se is lehe­tett volna.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.