Főoldal » Hírek » Balesetet okozó unokáknak adták ki magukat – vádemelés – rendőrségi videóval a megelőzésről - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Pénzt és éksze­re­ket csalt ki egy ,,uno­ká­zós” trió Buda­pes­ten idős­ko­rú­ak­tól, amellyel össze­sen több mint 12 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt elle­nük és velük szem­ben bör­tön, illet­ve fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a három férfi – több eset­ben eddig még nem azo­no­sí­tott tár­sa­ik segít­sé­gé­vel – 2018. novem­ber és 2019. feb­ru­ár közöt­ti idő­szak­ban, főként idős­ko­rú embe­re­ket csap­tak be fővá­ros szer­te, azon­ban jel­lem­ző­en a II. és III. kerü­let­ben, azért, hogy a pén­zü­ket megszerezzék.

A vád­lot­tak mód­sze­re a már ismert „uno­ká­zós csa­lá­sok­nál” alkal­ma­zott mód­szer volt.

Az elkö­ve­tők vala­me­lyi­ke fel­hív­ta a sér­tet­tet, és magát a sér­tett uno­ká­já­nak, gye­re­ké­nek, vagy jó isme­rő­sé­nek adta ki, és azt állí­tot­ta, hogy bal­ese­tet oko­zott, egy érté­kes, új autót tört össze, és ezért azon­nal pénz­re van szük­sé­ge. Volt, hogy arra is hivat­koz­tak, hogy fenye­ge­tik, hogy ha nem fizet, akkor baja esik.

A becsa­pott sér­tet­tek össze­gyűj­töt­ték az ott­hon tar­tott pén­zü­ket és a meg­be­szélt idő­pont­ban átad­ták a pén­zért érke­ző csa­ló­nak, de volt olyan is, hogy a sér­tett­nek nem volt ott­hon annyi pénze, mint amennyit kér­tek tőle, ezért elment egy bank­au­to­ma­tá­hoz, és onnan vette le a kért összeget.

Az ügy­nek 11 sér­tett­je van, több­nyi­re 80 év felet­ti­ek, a leg­idő­sebb sér­tett 94 éves volt az elkö­ve­tés idején.

A sér­tet­tek­től jel­lem­ző­en nagy, 1 mil­lió forint felet­ti össze­ge­ket kér­tek a csa­lók. A leg­na­gyobb összeg, amit az egyik 83 éves sér­tet­től kicsal­tak, 2 mil­lió forint volt. Az össze­sen oko­zott kár meg­ha­lad­ja a 12 mil­lió forin­tot, amely csak kis rész­ben térült meg, egy eset­ben pedig az okoz­ni kívánt fél­mil­li­ós kár járó­ke­lők beavat­ko­zá­sa miatt nem követ­ke­zett be.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség 11 rend­be­li, idős­ko­rú sérel­mé­re, túl­nyo­mó­részt üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az egyik fér­fit mind­egyik bűn­cse­lek­mény­ben részt vett, két társa 1, illet­ve 3 rend­be­li bűn­cse­lek­mény­ben műkö­dött közre, egyi­kük több­szö­rös vissza­esőt. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­ira­tá­ban két vád­lot­tal szem­ben bör­tön, a több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint mind­há­rom férfi ese­té­ben köz­ügyek­től eltil­tás­ra is indít­ványt tett.

A vád­lot­tak közül ket­ten más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töl­tik, har­ma­dik tár­suk más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által az álta­lá­nos meg­elő­zé­si infor­má­ci­ó­kat bemu­ta­tó videó itt érhe­tő­ek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at?_ga=2.211456400.441151190.1562569727-661041773.1421069850#