Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a lemenő nap vakító fénye - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Elva­kí­tot­ta a nap­fény azt a gép­ko­csi­ve­ze­tőt, aki Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban nagy ívben akart balra for­dul­ni, és eköz­ben elütöt­te a szem­ből sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő segéd­mo­tor­ke­rék­pá­ros fér­fit, aki­nek a csi­go­lyá­ja is eltört.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2022. júli­us 4-én, 19 óra után köz­le­ke­dett egy nő sze­mély­gép­ko­csi­já­val Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban a Kígyó utcán, ami­kor is sze­re­tett volna irány­jel­ző hasz­ná­la­tá­val a Tompa Mihály utcá­ra, balra, nagy ívben beka­nya­rod­ni. Vele szem­ben haladt az úttes­ten segédmotor-kerékpárjával a sér­tett. A nőt elva­kí­tot­ta az erős nap­sü­tés, ezért kanya­ro­dás­kor elütöt­te a moto­ros fér­fit, aki a jár­mű­vé­vel az úttes­ten fel­bo­rult. A fér­fi­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló csi­go­lya­tö­ré­se és más sérü­lé­sei kelet­kez­tek, melyek három-négy hónap alatt gyó­gyul­tak meg.

A rend­őr­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a nőt, hiszen meg­szeg­te a kanya­ro­dás­ra vonat­ko­zó KRESZ sza­bályt, mivel nem adott elsőbb­sé­get a vele szem­ből érke­ző járműnek.

Az ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy nem szük­sé­ges az ügyet bíró­ság elé vinni, helye lehet köz­ve­tí­tés­nek a felek között. A kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si elő­élet­tel ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott ugyan­is vál­lal­ta, hogy jóvá­te­szi a sér­tett kárát, amibe a sér­tett is bele­egye­zett. Erre tekin­tet­tel az ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta az ügyet, ami azt jelen­ti, hogy hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást, és a felek­nek ez alatt az idő alatt lehe­tő­sé­ge lesz arra, hogy a köz­ve­tí­tő előtt meg­ál­la­pod­ja­nak a jóvá­té­tel­ről. A meg­ál­la­po­dást – amennyi­ben meg­fe­lel a tör­vé­nyek­nek – az ügyész­ség jóvá fogja hagy­ni, majd ha az tel­je­se­dés­be ment, akkor az ügyész meg­szün­te­ti az eljárást.

A bal­ese­tet egy arra járó gép­ko­csi fedél­ze­ti kame­rá­ja rögzítette:

https://www.facebook.com/watch/?v=5260830084028829