Főoldal » Hírek » Baltával ütötte, testszerte rugdosta lakótársait a megvádolt férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 ápri­li­sá­ban Ajkán bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel bán­tal­maz­ta lakó­tár­sa­it, miu­tán azok a nap­köz­ben haza­vitt bor egy részét elfogyasztották. 

A vád­irat sze­rint a férfi több éve egy elha­nya­golt pin­ce­épü­let­ben élt együtt a 48 éves fér­fi­val és az 59 éves nővel. Mind­hár­man ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, s ennek során már koráb­ban is elő­for­dult, hogy az elkö­ve­tő bán­tal­maz­ta a sértetteket.

2020. ápri­lis 8-án dél­után a vád­lott és 48 éves lakó­tár­sa bort vásá­rolt Ajkán, ame­lyet a sér­tett vitt haza. Mire azon­ban elkö­ve­tő este itta­san maga is haza­ért, már hiába keres­te az italt, mert annak egy részét a sér­tet­tek elfogyasztották.

Az 59 éves nő ész­lel­ve, hogy a vád­lott egyre inge­rül­teb­bé válik, az eme­let­re mene­kült előle, a férfi azon­ban utá­na­ment és a szo­bá­ból kirán­gat­va levon­szol­ta a lép­csőn, majd beve­zet­te abba a pin­ce­rész­be, ahol a másik sér­tett is tar­tóz­ko­dott. Az elkö­ve­tő ezek után egy a föld­ről fel­ka­pott bal­tá­val a másik lakó­tár­sát kezd­te bán­tal­maz­ni, és a szer­szám élé­vel mért üté­se­ket a sér­tett fejé­re, aki azo­kat igye­ke­zett kivé­de­ni. A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett a föld­re esett, a vád­lott pedig több­ször meg­rúg­ta, míg­nem a férfi az esz­mé­le­tét is elveszítette.

Az elkö­ve­tő ezek után a nő ellen for­dult, több­ször pró­bál­ta a balta élé­vel meg­üt­ni, a sér­tett azon­ban az üté­se­ket elhá­rí­tot­ta. A vád­lott végül a sér­tet­tet kilök­te az épü­let elé, ahol a bal­tát eldob­ta, és a föl­dön fekvő nőt testi erő­vel bán­tal­maz­ta tovább, több­ször meg­rúg­ta, meg­ta­pos­ta. A férfi ezek után még vissza­tért a pin­cé­be, ahol foly­tat­ta a másik sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, majd őt is kihúz­ta a pince elé, s ott több­ször megrúgta.

A sér­tet­tek súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­i­hez veze­tő bru­ta­li­tás­nak végül az vetett véget, hogy a szem­köz­ti ház lakó­ja a kia­bá­lást hall­va, érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik rövid időn belül a hely­szín­re értek, és meg­aka­dá­lyoz­ták a továb­bi bán­tal­ma­zást. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben ítél­ke­ző Veszp­ré­mi Törvényszéknek.