Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bántalmazással fenyegette és becsmérelte az intézkedő rendőröket

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves bün­te­tett elő­éle­tű bőcsi fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2018. decem­ber 22-én éjjel a vád­lott élet­tár­sa kért rend­őri intéz­ke­dést bőcsi lakó­he­lyük­re, mivel a vád­lott erő­sen ittas álla­pot­ban agresszív módon visel­ke­dett vele szem­ben. Mire a rend­őrök a hely­szín­re érkez­tek a konf­lik­tus meg­ol­dó­dott, így a rend­őrök egyi­ke a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban ülve csu­pán fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy későb­bi maga­tar­tá­sá­val ne legyen prob­lé­ma, ne kell­jen a rend­őr­ség­nek ismét kijön­nie.  A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, majd szá­já­nak kité­pé­sé­vel és fej­be­ve­rés­sel fenye­get­te meg a hozzá fel­szó­lí­tást inté­ző rend­őrt. Ezután a hely­szí­nen lévő négy járőr intéz­ke­dés alá vonta a vád­lot­tat, mire ő ordít­va szit­ko­zód­ni kez­dett, durva, obsz­cén és rend­őri mivol­tuk­ban leala­cso­nyí­tó jel­zők­kel illet­te a jár­őrök mindegyikét.

A bán­tal­ma­zás­sal meg­fe­nye­ge­tett rend­őr zak­la­tás vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szemben.

Az ügyész­ség a fér­fit négy rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel vala­mint sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.