Főoldal » Hírek » Bántalmazta a feleségét, és annak szüleit is egy férfi - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség 9 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel, töb­bek között fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a 37 éves fér­fit.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és fele­sé­ge élet­kö­zös­sé­ge 2019. nya­rán meg­sza­kadt, a vesze­ke­dé­sek azon­ban foly­ta­tód­tak. Ezért a felesége- a sér­tett - a két közös kis­ko­rú gyer­me­kük­kel egy másik tele­pü­lés­re köl­tö­zött, ahol isme­rő­sei fogad­ták be. Itt keres­te fel őket 2019. decem­ber köze­pén a vád­lott. A ház előtt az utcán meg­ra­gad­ta a sér­tett kar­ját, majd a nála lévő, enge­dély nél­kül tar­tott gáz-riasztó pisz­toly­ra mutat­va meg­fe­nye­get­te. Ami­kor a sér­tet­tet befo­ga­dó csa­lád tag­jai a nő segít­sé­gé­re siet­tek, a vád­lott a pisz­tollyal cél­zott lövést adott le a férfi mell­ka­sá­ra, amely a nyaka bal olda­li részét súrol­ta. Majd dula­kod­ni kezd­tek, miköz­ben ismét meg­lőt­te, a bal fülén talál­ta el. A lövé­sek­től a fér­fi­nek könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A vád­lott még a kiér­ke­ző rend­őrök jelen­lé­té­ben is tovább fenye­ge­tő­zött és meg akar­ta rúgni a sértettet.

A vád­lott koráb­ban, a házas­sá­guk ideje alatt több­ször bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, pél­dá­ul meg­ütöt­te, lábon rúgta, a haját tépte, kar­ját, nya­kát meg­szo­rí­tot­ta. A bán­tal­ma­zá­sok és fenye­ge­té­sek az évek alatt rend­sze­res­sé vál­tak, mely­nek több alka­lom­mal a vád­lott és a sér­tett közös kis­ko­rú gyer­me­kei is szem­ta­núi vol­tak. Ez a vád­lot­ti maga­tar­tás veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek erköl­csi és érzel­mi fejlődését.

A vád­lott ugyan­csak több­ször bán­tal­maz­ta a fele­sé­ge szü­le­it is.

Mind­emel­lett a vád­lott 2019. decem­ber 15. nap­ját, az elő­ál­lí­tá­sát meg­elő­ző­en kábí­tó­szert, kan­na­biszt fogyasz­tott, mely­nek ható­anya­ga a szer­ve­ze­té­ből kimu­tat­ha­tó volt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát, a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­re figye­lem­mel a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sát, vala­mint a lefog­lalt gáz-riasztó pisz­toly és a lősze­rek elkob­zá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.