Főoldal » Archív » Bécsbe akarta csempészni honfitársait egy szír embercsempész

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te vádat emelt egy szír fér­fi­val szem­ben, aki 2020. janu­ár 4-én, a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő négy szír mig­ránst akart Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de Baján elfog­ták a rendőrök.

A vád sze­rint a szír ember­csem­pész 2020. janu­ár 4-én, reg­gel Bát­mo­nos­tor kül­te­rü­le­tén, az 51-es főúton fel­vett az autó­já­ba négy szír fér­fit, akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar állam­ha­tárt. A vád­lott azt is tudta, hogy a beván­dor­lók­nak nincsenek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmá­nya­ik.

A mig­rán­sok úti célja Bécs volt, a vád­lott elin­dult velük Auszt­ria felé. Bát­mo­nos­tor kül­te­rü­le­tén azon­ban sok rend­őr jár­őrö­zött, aki­ket látva a vád­lott rövid­del az indu­lás után kiszál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­já­ból a mig­rán­so­kat, majd a rend­őrök elől nagy sebes­ség­gel elhaj­tott. A rend­őrök a beván­dor­ló­kat el is fogták.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei azon­ban a vád­lott autó­ját is követ­ni kezd­ték, majd Baja bel­te­rü­le­tén elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A nyo­mo­zók a vád­lot­tól lefog­lal­tak mint­egy 419 euró (közel 140.000 forint) kész­pénzt is.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki. Az ügyész azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt eurót a vád­lott által vise­len­dő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re tart­sa vissza a bíró­ság. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.