Főoldal » Hírek » Befejelte a polgármesteri hivatal ablakát - videóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hely­bé­li fér­fi­val szem­ben, aki ügy­in­té­zést köve­tő­en ron­gál­ta meg a város­há­za föld­szin­ti ablakát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár 10-én a balas­sa­gyar­ma­ti Város­há­za épü­le­té­ben talál­ha­tó Kor­mány­hi­va­tal­ban járt. Hiva­ta­li teen­dői végez­té­vel, 13 óra­kor kiment a hiva­tal elé, ahol szóba ele­gye­dett egy járó­ke­lő­vel, majd oda­lé­pett az épü­let­hez, és a Kor­mány­ab­lak­hoz tar­to­zó rész egyik 50x150 cen­ti­mé­te­res abla­ká­ba két alka­lom­mal bele­fe­jelt, ami­től az ablak­üveg kitörött.

Cse­lek­mé­nyét köve­tő­en kis ideig a törött ablak­ban könyö­költ, majd távo­zott a helyszínről.

A férfi a ron­gá­lás­sal 20.000 forint kárt oko­zott a járá­si hivatalnak.

Az ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a 37 éves vád­lot­tal szem­ben, mely­ben mér­té­kes indít­vánnyal élt: amennyi­ben a férfi a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, úgy – több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­re figye­lem­mel – 1 év bör­tön­bün­te­tés és 1 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát kérte. Ha meg­ál­la­pít­ják bűnös­sé­gét, a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri igényt is meg kell fizetnie.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­lén a cse­lek­mény látható.