Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Békülni akart, majd életveszélyesen bántalmazta feleségét – fellebbez a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélőtábla ítélete ellen

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val szem­ben benyúj­tott fel­leb­be­zé­sé­ben súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyoz annak a férj­nek az ügyé­ben, aki a vád sze­rint külön élő fele­sé­gét súlyo­san bán­tal­maz­ta, majd fel­je­len­té­se vissza­vo­ná­sá­ra akar­ta rábír­ni.

A kapos­vá­ri házas­pár egy ideje külön élt, de tele­fo­non és a közös­sé­gi olda­la­kon tovább­ra is kap­cso­lat­ban áll­tak. A vád­lott több­ször kérte fele­sé­gét, hogy köl­töz­zön vissza hozzá. 2017. kará­cso­nyán a fele­ség fel­ke­res­te fér­jét, beszél­get­ni kezd­tek, amely­nek során a vád­lott harag­ra ger­jedt, fele­sé­gét több­ször meg­ütöt­te, rug­dos­ta, késé­vel arcá­nak meg­vá­gá­sá­val fenye­get­te, illet­ve hosszú haját levág­ta. A mint­egy más­fél óráig tartó bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az asszony élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A sér­tett fel­je­len­té­se nyo­mán indult bün­te­tő­el­já­rás során letar­tóz­ta­tás­ba került vád­lott – az ügyé­szi kap­cso­lat­tar­tá­si tila­lom elle­né­re – a bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si inté­zet­ből 2018. janu­ár­já­ban több alka­lom­mal tele­fo­non hívta fele­sé­gét, és igye­ke­zett rábír­ni, hogy fel­je­len­té­sét vonja vissza.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kon a vád­lott bűnös­sé­gét – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, ezért 5 év letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa iránt nyúj­tott be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú íté­le­tet rész­ben meg­vál­toz­tat­ta, és a vád­lot­tat a hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­nek vádja alól fel­men­tet­te. Egye­bek­ben az íté­le­tet hely­ben­hagy­ta.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a táb­la­bí­ró­ság íté­le­te ellen bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. Az eljá­rás har­mad­fo­kon foly­ta­tó­dik.