Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Bemutatták az új büntetőeljárási kommentárt

A mai napon mutat­ták be a dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, főszer­kesz­tő nevé­vel fém­jel­zett „Kom­men­tár a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­hez” című kiad­ványt Budapesten.

Az új két köte­tes kiad­vány bemu­ta­tó­ja során kiemel­ték, hogy a bün­te­tő­jo­gi reform része­ként meg­al­ko­tott új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­hez egy olyan kom­men­tár jelent meg, mely­nek szer­zői vala­mennyi­en a tör­vény meg­al­ko­tá­sá­ban az igaz­ság­ügyi minisz­ter által fel­kért szak­ér­tő­ként, a Szak­ér­tői Tes­tü­let tag­ja­ként, kodi­fi­ká­tor­ként vagy vala­mely jogi hiva­tás­rend kép­vi­se­lő­je­ként részt vevő kivá­ló büntetőjogászok.

A kiad­vány haté­kony segít­sé­get nyújt­hat a jog­al­kal­ma­zók szá­má­ra abban, hogy meg­ta­lál­ják a meg­fe­le­lő, ala­pos magya­rá­za­tot az ismert, ille­tő­leg az új jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sá­hoz. A szer­zők hang­súlyt fek­tet­tek a kap­cso­ló­dó jogi sza­bá­lyo­zás, és az irány­adó­nak tekin­tett jog­gya­kor­lat ismer­te­té­sé­re, a kap­cso­ló­dó euró­pai uniós jog­gya­kor­lat bemu­ta­tá­sá­ra, külö­nös tekin­tet­tel az Embe­ri Jogok Euró­pai Bíró­sá­ga vonat­ko­zó gyakorlatára.

A ren­dez­vé­nyen fel­szó­lalt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, a könyv főszer­kesz­tő­je, aki kifej­tet­te, hogy az Alap­tör­vény fon­tos útmu­ta­tást ad a jog­al­kal­ma­zó­nak: elsőd­le­ge­sen úgy értel­mez­ze a jogot, hogy a jog­al­ko­tó szán­dé­kai sze­rint jár­jon el. A leg­főbb ügyész kifej­tet­te, hogy a meg­je­lent kom­men­tár min­den for­du­la­tá­ban a jog­al­ko­tó cél­ját tük­rö­zi, ezzel meg­va­ló­sít­ja a fenti elvet.