Főoldal » Hírek » Benyugtatózva őrjöngött a forgalmas kereszteződésnél – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nyílt utcán bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, de a tele­fon­fül­két sem kímélte.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2023 szep­tem­be­ré­ben nagyobb mennyi­sé­gű nyug­ta­tót vett be, azon­ban így is össze­ve­szett az élet­tár­sá­val. Ami­kor ezt köve­tő­en egy kapos­vá­ri tele­fon­fül­ké­ből fel akar­ták hívni a nő roko­na­it, a férfi még indu­la­to­sab­bá vált, mivel a készü­lék nem fogad­ta el az álta­luk bedo­bott pénz­ér­mé­ket. Dühé­ben a vád­lott a kagy­lót több alka­lom­mal a tele­fon­ké­szü­lék­hez csap­ta, később pedig – miköz­ben az élet­tár­sa még bent tar­tóz­ko­dott – berúg­ta a fülke ajta­já­nak alsó üvegtábláját.

Mind­eze­ket köve­tő­en a férfi az élet­tár­sá­ra is rátá­madt, és ököl­lel meg­ütöt­te a nőt, majd kirán­gat­ta a tele­fon­fül­ké­ből, végül pedig a föld­re lökte. Cse­lek­mé­nyé­vel a vád­lott csak a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra hagyott fel.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szemben.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, a fel­vé­te­len a fértf a tele­fon­fül­ke ajta­ját rúgja be. 

a vádlott berúgja a telefonfülke ajtaját