Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Bérbe vett lakásokat adott ki szexmunkásoknak – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki több mint egy éven keresz­tül ország­szer­te bérelt ki laká­so­kat azért, hogy azo­kat pros­ti­tu­ál­tak­nak adja ki napi használatra.

A vád­irat sze­rint a közép­ko­rú férfi 2021 évtől Buda­pes­ten és vidé­ki nagy­vá­ro­sok­ban több lakó­in­gat­lant vett bérbe azért, hogy ott nők pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­sa­nak. A bér­be­adó­kat a férfi ese­ten­ként női bűn­tár­sai segít­sé­gé­vel meg­té­vesz­tet­te, eltit­kol­va elő­lük a lakó­in­gat­la­nok­ban foly­ta­tan­dó pros­ti­tú­ci­ós munkát.

A laká­sok kibér­lé­sét köve­tő­en a férfi azo­kat széf­fel és kame­rá­val sze­rel­te fel, bűn­tár­sa pedig inter­net elő­fi­ze­tést kötött, ugyan­is a pos­ti­tu­ál­tak­nak a napi bér­le­ti díja­kat, az ingat­la­nok­ban elhe­lye­zett, kizá­ró­lag a férfi által nyit­ha­tó szé­fek­be kel­lett bedob­ni­uk úgy, hogy köz­ben élő­ké­pes video­kap­cso­lat­ban vol­tak az I. rendű vád­lot­tal, vagy megbízottjával.

A lakás napi bér­le­ti díja füg­gött annak elhe­lyez­ke­dé­sé­től, nagy­sá­gá­tól, szín­vo­na­lá­tól, így az ország külön­bö­ző része­in 12.000-15.000 forint napi bér­le­ti díjat kel­lett azo­kért a szex­mun­ká­sok­nak fizetni.

Ezen ille­gá­lis tevé­keny­sé­gé­vel a vád­lott 2021 augusz­tu­sá­tól 2023 janu­ár­já­ig több mint 37 mil­lió forint bevé­tel­re tett szert, mely­nek elvo­ná­sát kéri az ügyészség.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fit 18 rend­be­li bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg női bűn­tár­sai fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re számíthatnak.

A férfi elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orszagos-halozat-felszamolva