Főoldal » Archív » Beszólt a pultosnőnek, de pórul járt

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

2018. szep­tem­ber hónap végén az ügy sér­tett­je Jár­dán­há­zán egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott, azon­ban ittas álla­po­ta miatt a pul­tos­nő már nem akar­ta kiszol­gál­ni, így szó­vál­tás­ba került vele, és trá­gár módon szi­dal­maz­ta. A pul­tos­nő a tör­tén­te­ket elmond­ta a hoz­zá­tar­to­zó­i­nak, és a dél­utá­ni órák­ban a három vád­lott közül ket­ten meg­ér­kez­tek a szó­ra­ko­zó­hely­re, és az egyi­kük azon­nal kér­dő­re vonta a sér­tett fér­fit, hogy miért beszélt csú­nyán a fele­sé­gé­vel. A másik vád­lott a nála lévő önvé­del­mi gázspray-val lefúj­ta a sér­tet­tet, míg a férj két alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től az ital­bolt tera­szá­nak kor­lát­ján átesett.

Ekkor érke­zett meg a har­ma­dik vád­lott, mire a sér­tett meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, és az egyik közel­ben lakó isme­rő­se laká­sa felé futott. A vád­lot­tak üldö­ző­be vet­ték, és ket­ten utol­ér­ték, egyi­kük az olda­lán meg­rúg­ta, de a sér­tett véde­ke­zé­sül egy kerék­párt dobott hozzá, majd dula­ko­dás­ba kezd­tek, ami­nek az vetett véget, hogy a másik vád­lott két alka­lom­mal fejbe rúgta a sértettet.

A sér­tett férfi a bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, egy vád­lot­tal szem­ben pedig pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.