Főoldal » Hírek » Betörő költözött a nyaralóba – vásárlói blokk buktatta le - FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elfo­gá­sát köve­tő egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki két sió­fo­ki nya­ra­ló­ba is betört, majd az egyik­be be is költözött.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már több alka­lom­mal bün­te­tett 47 éves férfi 2021 már­ci­u­sá­ban befe­szí­tet­te egy sió­fo­ki üdülő ajta­ját, majd néhány napig az ingat­lan­ban lakott, miköz­ben az ott talál­ha­tó gáz­pa­lac­kok fel­hasz­ná­lá­sá­val fűtött. Ami­kor kifo­gyott a gáz­ból, a vád­lott a szom­szé­dos nya­ra­ló­ba is betört, és onnan egy továb­bi gáz­pa­lac­kot, vala­mint egy olaj­ra­di­á­tort vitt át ide­ig­le­nes szállására.

A férfi később oly módon akart pénz­hez jutni, hogy az egyik nya­ra­ló­ból két kerék­párt is eltu­laj­do­ní­tott, majd az egyi­ket elad­ta. A vád­lott a sér­tet­tek­től össze­sen 77.000 forint érték­ben lopott, míg a bejá­ra­ti ajtók meg­ron­gá­lá­sá­val továb­bi 17.600 forint kárt okozott.

Miu­tán a tulaj­do­no­sok ész­lel­ték a betö­ré­se­ket, a sió­fo­ki nyo­mo­zók rövid időn belül elfog­ták az elkö­ve­tőt, akit úgy tud­tak beazo­no­sí­ta­ni, hogy a vád­lott a hely­szí­nen hát­ra­ha­gyott egy vásár­lás­ról kiál­lí­tott blok­kot, mely alap­ján a rend­őrök fel­ke­res­ték üzle­tet, és a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lek meg­te­kin­té­se alap­ján kiszűr­ték, hogy a blok­kon sze­rep­lő idő­pont­ban ki vásá­rolt ott, ami­vel egy­út­tal kide­rült az is, hogy ki köl­tö­zött be hívat­la­nul a nya­ra­ló­ba. Az őri­zet­be vétel után a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2021. ápri­lis 13-án táv­meg­hall­ga­tás útján meg­tar­tott tár­gya­lá­son az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki vala­mennyi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, ezért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül egy év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készültek.