Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Bíróság elé állítás a rendőröket a repülőtéren bántalmazó anyával és lányával szemben -videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben keve­sebb, mint két hét alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán állam­pol­gár­sá­gú anyát és lányát. 

Egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú nő a lányá­val 2023. augusz­tus 18-án, este repü­lő­vel érke­zett Buda­pest­re. A Buda­pes­ti Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér 2B Ter­mi­nál­já­nak érke­zé­si olda­lán szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök fel­fi­gyel­tek a nők ittas álla­po­tuk­ból eredő han­gos­ko­dá­sá­ra, majd a fia­ta­labb nő oda­ment a rend­őrök­höz, hogy panaszt tegyen a tele­fon­ja eltű­né­se miatt. A rend­őrök­kel a fia­ta­labb nő végig ordít­va kom­mu­ni­kált, vala­mint mobil­te­le­fon­já­val élő­ben köz­ve­tí­tet­te az eseményeket.

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tá­sá­ra a nő nem hagyott fel a han­gos­ko­dás­sal és a vide­ó­zás­sal, majd az egyik rend­őr felé rúgott, míg a másik rend­őrt meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni.  A rend­őrök a rúgás, illet­ve az ütés elől kitér­tek, azon­ban a nő édes­any­ja eköz­ben az egyik rend­őrt hátul­ról tenyér­rel halán­té­kon ütötte.

Ezt köve­tő­en a két nő a folyo­só­ról a váró­csar­nok felé távo­zott, ahol a fia­ta­labb nő tovább­ra is több alka­lom­mal táma­dó­lag lépett fel a vele szem­ben intéz­ke­dő egyik rend­őr­rel, amely­hez édes­any­ja is csat­la­ko­zott, és az erő­sí­tés­ként meg­ér­ke­ző másik két rend­őr felé rúgott, illet­ve egyi­kü­ket el is talál­ta. Végül az elkö­ve­tő­ket a rend­őrök elfog­ták, az ügyész­ség pedig őri­zet­be vette őket, majd indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­suk­ra, melyet a bíró­ság elrendelt.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség soron kívül, 2023. augusz­tus 31. nap­ján bíró­ság elé állí­tot­ta a két nőt, mely során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték. A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. kerü­le­ti Bíró­ság az ukrán vád­lot­ta­kat gyor­sí­tott eljá­rás­ban hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 1 év vég­re­haj­tá­sá­ban 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, egy­ben meg­szün­tet­te a vád­lot­tak letartóztatását. 

Az íté­le­tet a vád­lot­tak és védők tudo­má­sul vet­ték, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért a vád­lot­tak ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A koráb­ban meg­je­lent saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/anya-es-lanya-bantalmazta-a-rendoroket-a-repuloteren-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/