Főoldal » Archív » Bíróság elé állították az idős embereket kirabló testvérpárt Debrecenben - VIDEÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta azt a két fér­fit, akik júni­us­ban Deb­re­cen utcá­in két idős embert kira­bol­tak, illet­ve kifosztottak. 

A vád­lot­tak test­vé­rek, akik vidé­ki lakó­he­lyük­ről 2018 júni­u­sá­ban azért utaz­tak Deb­re­cen­be, hogy idős koruk miatt véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mé­lye­ket kifi­gyel­je­nek és tőlük érték­tár­gya­kat tulaj­do­nít­sa­nak el.

A 21 és 23 éves fér­fi­ak 2018. júni­us 15-én az esti órák­ban az egyik deb­re­ce­ni utcán kifi­gyel­ték a 80 éves sér­tet­tet, aki sán­tít­va, autós­tás­ká­já­val a hóna alatt haza­fe­lé sétált. Ekkor a vád­lot­tak követ­ni kezd­ték a fér­fit, és a háta mögé érve az idő­sebb test­vér hátul­ról kikap­ta a sér­tett tás­ká­ját, majd a hely­szín­ről elsza­lad­tak. A deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­má­son taxi­ba száll­tak, majd lakó­he­lyük­re távoz­tak. A vád­lot­tak a sér­tett tás­ká­já­ban lévő az okmá­nyo­kat eldob­ták, a 70.000,-Ft kész­pénzt fel­él­ték, majd a tás­kát és a pénz­tár­cát ott­ho­nuk kály­há­já­ban elégették.

A vád­lot­tak néhány nap múlva, júni­us 19-én 23 óra körül a deb­re­ce­ni Kos­suth téren figyel­tek fel a 81 éves nőre, aki kézi tás­ká­já­val és egy vászon sza­tyor­ral egy köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló­ba ment. A vád­lot­tak a vil­la­mo­son utaz­va és leszáll­va is követ­ték a sér­tet­tet. Ami­kor az utcán utol­ér­ték, egyi­kő­jük az idős nő elé lépett, a másik férfi hátul­ról meg­fog­ta és rán­gat­ni kezd­te a nő kezé­ben lévő tás­kát. A sér­tett a tás­kát nem enged­te el, így az idő­sebb test­vér a tás­kát tovább rán­gat­ta, ezért a sér­tett a föld­re esett. Mivel még min­dig nem enged­te el az érté­ke­it, húzni kezd­ték a sér­tet­tet, majd a tás­ká­ját és szaty­rát meg­sze­rez­ve elsza­lad­tak. A nő sze­mé­lyes tár­gyai között több mint 500.000,-Ft kész­pénz, vala­mint továb­bi érték­tár­gyak vol­tak, ame­lyek kis része lefog­la­lás útján meg­té­rült. A férfi bán­tal­ma­zá­sa foly­tán a sér­tett a bal kar­já­nak töré­se­it szen­ved­te el, emel­lett zúzó­dá­sai kelet­kez­tek. Sérü­lé­se­i­nek gyógy­tar­ta­ma 6-8 hét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett, tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­ta­kat a mai napon a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben rab­lás minő­sí­tett esete és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az idő­sebb test­vért nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a fia­ta­labb test­vért mint bűn­se­gé­det öt év négy hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság emel­lett köte­lez­te a vád­lot­ta­kat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a vád­lot­tak eny­hí­tés végett jelen­tet­tek be fellebbezést.

A rend­őr­ség vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról készült vide­ót az aláb­bi lin­ken tette közé :

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elozetesben-a-testverpar-1