Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a hivatalos személy vesztegetésével gyanúsított férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség alig több mint 24 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állít­ja a hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott férfit.

2021.november 11-én egy sza­bol­csi vál­lal­ko­zó ingat­la­ná­nál fog­la­lás cél­já­ból meg­je­lent a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal megyei vám­igaz­ga­tó­sá­ga állo­má­nyá­ban szol­gá­la­tot ellá­tó pénz­ügy­őr és egy adóvégrehajtó.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek közöl­ték az eljá­rá­suk cél­ját, fel­mér­ték az eset­le­ge­sen lefog­la­lás alá eső vagyon­tár­gya­kat, vala­mint fel­hív­ták az adóst arra, hogy a fenn­ál­ló több mint három és fél mil­lió forin­tos tar­to­zást rész­ben vagy egész­ben fizes­se meg.

Miu­tán az adós és házas­tár­sa egy­ér­tel­mű­en kije­len­tet­ték, hogy a tar­to­zás­ba még rész­be­fi­ze­tést sem kíván­nak tel­je­sí­te­ni, fog­lal­ha­tó vagyon­tár­gyat pedig nem talál­tak, a hiva­ta­los sze­mé­lyek lezár­ták a jegy­ző­köny­vet és távoz­tak az ingatlanból.

A pénz­ügy­őr és az adó­vég­re­haj­tó beül­tek a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ba, ezután rövid admi­niszt­rá­ci­ót végez­tek, majd elindultak.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ekkor az adós férje fel­emelt kéz­zel meg­ál­lás­ra kérte a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, majd oda­lé­pett a gép­ko­csi­hoz és annak leen­ge­dett jobb első abla­kán keresz­tül két darab tíz­ezer forin­tos bank­je­gyet helye­zett a nyi­tott kesz­tyű­tar­tó­ban lévő iratokra. 

A férfi a pénz elhe­lye­zé­se köz­ben utalt rá, hogy azt mind­két hiva­ta­los sze­mély­nek rész­ben az álta­la jónak ítélt eddi­gi hoz­zá­ál­lá­su­kért, rész­ben a továb­bi eljá­rás során hason­ló­an ked­ve­ző hoz­zá­ál­lá­suk biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból adja.
 
Az adó­vég­re­haj­tó a bank­je­gye­ket vissza­ad­ta és köz­ben figyel­mez­tet­te a fér­fit arra, hogy nem fogad­hat­nak el pénzt, de a férfi újra betet­te a ban­kó­kat a kesztyűtartóba.
 
A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.
 
Az ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a mai napon a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék elé állítja.
A fény­kép a szem­lén készült.
A fény­kép a szem­lén készült.