Főoldal » Archív » Bitcoinnal fizette ki a darkneten vásárolt kábítószert a kaposvári fiatal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 21 éves férfi­val szemben, aki egy kapos­vá­ri kol­lé­gi­um­ból több alka­lom­mal ren­delt kábí­tó­szert.

A vád­lott 2019 janu­ár­já­ban kez­dett el egy dark­ne­tes vásár­lói oldal­ról kábí­tó­sze­re­ket ren­del­ni magá­nak, melyek ellen­ér­té­két bit­co­in­ban fizet­te meg. A vád­lott 2019 ápri­li­sá­ig össze­sen 5 alka­lom­mal ren­delt kábí­tó­szert kül­föld­ről, azon­ban a Hol­lan­di­á­ban fel­adott cso­ma­go­kat a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren vala­mennyi eset­ben ellen­őr­zés alá vonta, így a kábí­tó­szer nem jutott el a férfihoz.

A vád­lott által meg­ren­delt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­lad­ta, de a jelen­tős mennyi­sé­get nem érte el. A vád­lot­tat végül a rend­őrök elfog­ták, mely­nek során kábí­tó­szer gyors­tesz­tet alkal­maz­tak vele szem­ben, ami több drog­ra is pozi­tív ered­ményt muta­tott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben – aki az eljá­rás alatt elte­re­lé­sen is részt vett – bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bására tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.