Főoldal » Archív » Bordélyház a faluban

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kitar­tott­ság és pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se miatt emelt vádat egy férfi és egy nő ellen, egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen műkö­dő bor­dély­ház ügyében.

Az I. rendű vád­lott, egy 38 éves férfi 2017 ápri­li­sá­ban három nővel álla­po­dott meg pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­ben. Meg­egye­zé­sük sze­rint a rész­ben a férfi által fize­tett inter­ne­tes hir­de­té­sek alap­ján foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ó­val meg­szer­zett keres­mé­nyük felét a nők átad­ták a fér­fi­nak, aki ezért cse­ré­be „védel­met” biz­to­sí­tott nekik, több­ször is meg­je­len­ve a tevé­keny­ség vég­zé­sé­re hasz­nált ingat­lan­ban. A férfi ily módon a pros­ti­tu­ál­tak­kal tar­tat­ta ki magát.

A tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra szol­gá­ló ingat­lant a három nő egyi­ke, a 48 éves II. rendű vád­lott bocsá­tot­ta ren­del­ke­zés­re, úgy hogy tár­sai a lakás egyik szo­bá­ját hasz­nál­ták fel­vált­va, a másik, saját maga által lakott helyi­sé­get pedig ő hasz­nál­ta ugyan­ilyen célra. A nő így segít­sé­get nyúj­tott a másik két szex­mun­kás­nak a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gük végzéséhez.

A férfi ellen kitar­tott­ság bűn­tet­te, míg a II. rendű vád­lott ellen pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyész­ség, a fér­fi­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a nőre pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát kérve. Ügyük­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.