Főoldal » Hírek » Börtönbüntetés az ügyészi indítvány az idős sértettet meztelenül kifosztó férfi ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 21 éves end­re­fal­vai fér­fi­val szem­ben, aki egy 92 éves asszony házá­ban muto­gat­ta nemi szer­vét, majd kifosz­tot­ta a sértettet. 

A férfi 2021 novem­be­ré­ben itta­san elha­tá­roz­ta, hogy az utcá­juk­ban lakó 92 éves, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­pot­ban lévő sér­tet­től pénzt sze­rez. A haj­na­li órák­ban háza nyi­tott kapu­ján át bement az idős asszony­hoz, majd letolt nad­rág­gal az ágyá­ra ült és meg­kér­te, hogy simo­gas­sa meg a nemi szer­vét. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az ittas fia­talt, aki ehe­lyett letolt nad­rág­gal sétál­ni kez­dett. Eköz­ben ész­re­vet­te, hogy a rémült, idős sér­tett pénz­tár­cá­ja a pár­ná­ja alatt van elrejt­ve, kivet­te, elvet­te a benne lévő 4.500 forin­tot, majd távozott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te elkö­ve­té­se miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mé­nyek súlyá­ra figye­lem­mel bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

Arra az eset­re, ha a cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta letar­tóz­ta­tás­ban férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 2 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.