Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Börtönbüntetésre ítélték a kegyetlenkedő fiatalkorút - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 18 rend­be­li bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ta azt a fia­tal­ko­rú fiút, aki­vel szem­ben a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság négy év négy hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és öt év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tat 2019 tava­szán helyez­ték el egy Somogy megyei gyer­mek­ott­hon­ban, ahon­nan maga­tar­tás prob­lé­mái miatt spe­ci­á­lis intéz­mé­nyek­be került át.

Az agresszív fiú a bűn­cse­lek­mé­nyek egy részét a neve­lő­in­té­ze­tek­ben követ­te el, ahol bán­tal­maz­ta és meg­alá­zó dol­gok­ra – kol­du­lás, csikk­gyűj­tés – kény­sze­rí­tet­te tár­sa­it, vala­mint erő­szak­kal sze­rez­te meg érté­ke­i­ket.

A vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban Kapos­vár köz­te­rü­le­te­in való­sí­tott meg több bűn­cse­lek­ményt, ami­kor azért támadt egy vas­úti dol­go­zó­ra, mert iga­zol­vány hiá­nyá­ban nem tudott ked­vez­mé­nyes vonat­je­gyet adni neki, majd aznap este egy isme­rő­sé­től verés­sel szer­zett meg 1500 forin­tot.

A bíró­ság íté­le­tét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.