Főoldal » Hírek » Bosnyák embercsempészeket állított bíróság elé a Veszprémi Járási Ügyészség - Fotóval

Az elfo­gá­suk­tól szá­mí­tott három napon belül a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két 21 éves bos­nyák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik 19 mig­ránst akar­tak ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A vád­lot­tak 2021. októ­ber 5-én, este, a 8-as főúton halad­tak egy bosznia-hercegovinai rend­szá­mú teher­gép­ko­csi­val Szé­kes­fe­hér­vár felől Vár­pa­lo­ta irá­nyá­ba, ami­kor a Veszp­ré­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei iga­zol­tat­ták őket. Az iga­zol­ta­tás során a jármű rak­te­ré­ből 17 afgán, egy pakisz­tá­ni és egy iráni állam­pol­gár került elő.

A két bos­nyák férfi előző este indult Bosznia-Hercegovinából Hor­vát­or­szá­gon keresz­tül Magyar­or­szág­ra, ahol más­nap dél­után az előre meg­adott helyen, egy erdős részen vet­ték fel gép­ko­csi­juk­ba a rájuk vára­ko­zó kül­föl­di sze­mé­lye­ket. A mig­rán­sok a zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból indul­tak és jog­el­le­ne­sen lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re, hogy hazán­kon keresz­tül Auszt­ri­á­ba jussanak.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vet­ték és ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két bos­nyák fér­fit. Az ügyész­ség az őri­zet tar­ta­ma alatt az elkö­ve­tő­ket a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra tett indítványt.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve mind­két vád­lot­tat 2 év 6 hónap bör­tön foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette, míg a ter­hel­tek úgy dön­töt­tek, hogy a tör­vény­ben biz­to­sí­tott három mun­ka­na­pon belül nyi­lat­koz­nak a jog­or­vos­lat kér­dé­sé­ben. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság az őri­zet­ben lévő vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés veszé­lyé­re figye­lem­mel elrendelte.