Főoldal » Hírek » Bosszúból durván megrongálta a sértett autóját egy férfi – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bosszú­ból meg­kar­col­ta a sér­tett jár­mű­vét és több­ször megfenyegette.

A vád­irat sze­rint a sér­tett egy deb­re­ce­ni autós­is­ko­lá­ban okta­tó­ként dol­go­zik, az autós­is­ko­la veze­tő­jé­vel per­ben, illet­ve harag­ban áll és ezen ügy kap­csán az ille­té­kes ható­ság a sér­tet­tet tanú­ként hall­gat­ta ki. A vád­lott a tanú nyi­lat­ko­za­ta miatt rend­kí­vül dühös volt.

2023 ápri­li­sá­ban Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban mind­ket­ten gép­jár­mű­vel köz­le­ked­tek, ami­kor a piros lám­pá­nál a férfi ész­re­vet­te a sér­tet­tet, átki­a­bált neki, meg­ölés­sel fenye­get­te és trá­gár sza­vak­kal illette.

2023. május 22-én, 19 óra­kor Deb­re­cen egyik bevá­sár­ló­köz­pont­já­nak a par­ko­ló­já­ban állt a sér­tett kocsi­ja, amit a vád­lott fel­is­mert. A férfi egy hegyes, kemény felü­le­tű tárggyal több helyen hosszan végig­kar­col­ta a jár­mű­vet, illet­ve meg­ron­gál­ta a bal első köd­lám­pa bur­ko­la­tát. és ezzel több mint 600.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg. A vád­lott ezen alka­lom­mal, majd 2023. május 24-én a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­te előtt vára­koz­va a sér­tet­tet újra dur­ván szi­dal­maz­ta és meg­ölés­sel fenye­get­te, amely a sér­tett­ben komoly félel­met keltett.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pe­ken a sér­tett meg­ron­gált gép­ko­csi­ja látható.