Főoldal » Archív » Bűncselekmény elkövetése útján vett elégtételt az iskolai bullying áldozatának apja

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a kis­lá­nyát rend­sze­re­sen zak­la­tó gyer­me­kek­kel szem­ben meg nem enged­he­tő módon fel­lé­pő, súlyos bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő szü­lő­vel szemben.

A vád­lott kis­lá­nya tavaly egy egri isko­lá­ba járt, ahová min­den reg­gel busszal uta­zott be Eger­bak­tá­ról, majd onnan busszal is ment haza. Az év vége felé azon­ban nem egy eset­ben elő­for­dult, hogy a gyer­mek nem szállt fel a menet­rend sze­rin­ti járat­ra, inkább vissza­ment a laká­suk­ra, ahol sírt, de nem mond­ta el, hogy mi bánt­ja. Az apja végül csak kará­csony előtt szer­zett tudo­mást arról, hogy a lányát két hely­ben lakó isko­la­tár­sa rend­sze­re­sen zak­lat­ja és molesz­tál­ja a buszon, ahol a töb­bi­ek előtt dur­ván beszél­nek vele. A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy peda­gó­gi­ai mód­sze­rek alkal­ma­zá­sa, vagy a prob­lé­ma meg­vi­ta­tá­sa helyett erő­sza­kos önha­ta­lom­mal vet véget az őt is ért­he­tő­en fel­zak­la­tó állapotnak.

2018. decem­ber 17-én, dél­után, az egyik meg­ál­ló­ban már várta az Eger­bak­tá­ra érke­ző autó­buszt, mellyel a két sér­tett és a lánya együtt jött az isko­lá­ból. Ami­kor a tanu­lók leszáll­tak a jár­mű­ről, a vád­lott rátá­madt arra a 11 éves kis­fi­ú­ra, aki tudo­má­sa sze­rint csú­nyán beszélt a gyer­me­ké­vel. A férfi előbb meg­húz­ta a fiú fülét, majd lábon rúgta, miköz­ben a nya­kát hátul­ról szo­rít­va a lánya felé for­dí­tot­ta, és arra kény­sze­rí­tet­te, hogy kér­jen tőle bocsá­na­tot. Amíg ez nem tör­tént meg, nem is enged­te sza­ba­don a mene­kül­ni igyek­vő sér­tet­tet, ami­vel meg­aka­dá­lyoz­ta a kis­di­á­kot a sza­bad helyváltoztatásában.

Ami­kor a bocsá­nat­ké­rés elhang­zott, a férfi a másik gyer­mek, egy 13 éves kis­lány ellen for­dult. Neki is elkap­ta a tar­kó­ját, azután pofon ütöt­te, majd arra kény­sze­rí­tet­te, hogy tér­den állva kér­jen bocsá­na­tot az utcán a lányá­tól. Ami­kor ez meg­tör­tént, még hátba is rúgta a tanu­lót, mielőtt útjá­ra enged­te volna. A sér­tett az elszen­ve­dett bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint egy rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az apát, aki­vel szem­ben a Bün­te­tő Tör­vény­könyv az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt akár 7 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

Az ügyész­ség - az eset körül­mé­nye­i­nek ala­pos mér­le­ge­lé­se után - a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, annak vég­re­haj­tá­sát azon­ban pró­ba­idő­re füg­gessze fel.