Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Büntetőeljárás hatálya alatt vezetett bódult állapotban – letöltendő fogházra ítélték elsőfokon- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Kábí­tó­szer hatá­sa alatt veze­tett, miköz­ben bün­te­tő­el­já­rás folyt elle­ne. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján letöl­ten­dő fog­ház­ra ítélték.

A vád­irat sze­rint egy huszon­ki­lenc éves nő – aki ellen más köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miatt már másod­fo­kon volt folya­mat­ban eljá­rás – 2019 szep­tem­be­ré­ben több­fé­le kábí­tó­szert és pszi­chot­róp anya­got szer­zett meg, cse­kély mennyi­ség­ben, ame­lyek egy részét elfo­gyasz­tot­ta. A nő 2019. szep­tem­ber 10-én a kora dél­utá­ni órák­ban ezek­nek a sze­rek­nek a hatá­sa alatt a XIV. kerü­let­ben, a Pil­lan­gó utcá­ban gép­ko­csit veze­tett, ami­kor rend­őrök intéz­ked­tek vele szemben.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nővel szem­ben bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te bűnös­sé­gét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról. Ezért őt a bíró­ság – az ügyész­ség által a beis­me­rés ese­té­re tett mér­té­kes indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – 1 év 2 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vég­le­ge­sen eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től és 2 évre a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let nem jog­erős, azt az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.