Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyelet alatt állva is árulta a drogot – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt 5 fér­fi­val szem­ben, akik külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel lát­ták el a buda­pes­ti feke­te­pi­a­cot, és tár­suk ellen, aki ehhez telep­he­lyet biztosított. 

A vád­irat sze­rint öt férfi, egy­más­sal is bűn­kap­cso­lat­ban, 2021 tava­szá­ig, hóna­po­kon keresz­tül kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett Buda­pes­ten.  Az egyik, 48 éves elkö­ve­tő egy másik – szin­tén kábítószer-kereskedelem miatt folya­mat­ban volt – bün­te­tő ügy­ben 2020 augusz­tu­sá­ban letar­tóz­ta­tás­ból sza­ba­dul­va bűn­ügyi fel­ügye­let alá került, azon­ban ismé­tel­ten beszállt a drog­üz­let­be és koka­in­nal kez­dett keres­ked­ni. Részé­re és egy továb­bi, 53 éves elkö­ve­tő részé­re isme­rő­sük ren­del­ke­zés­re bocsá­tott egy XXI. kerü­le­ti asz­ta­los­mű­helyt, ahol a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert, illet­ve az 53 éves férfi hamis gyógy­sze­re­ket tárolhatott.

A 48 éves vád­lott meg­bí­zott egy másik keres­ke­dőt, hogy sze­rez­zen neki koka­int, és ehhez 2021. május 31-én átadott neki egy gép­ko­csit egy bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban. A meg­bí­zott besze­rez­te a kábí­tó­szert és éppen átad­ta volna azt a gép­ko­csi­ba elrejt­ve, ami­kor a rend­őrök raj­tuk ütöt­tek. Ezután a nyo­mo­zók az asz­ta­los műhely­ben és egyes ter­hel­tek­nél is kuta­tást tar­tot­tak, amely során koka­int, amfe­ta­mint, mari­hua­nát, efed­rint és hamis poten­cia­nö­ve­lő­ket fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­a­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel, közü­lük ket­tőt pedig gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint hár­muk­kal szem­ben több tíz­mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, az elfo­gást és a kuta­tást bemu­ta­tó vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kilonyi-drog-az-ules-alatt?fbclid=IwAR2mIIKMk4RWsgLfd1Mjos8uvaDfTI9ulPs3LePKxFMser56uCc8DVjuFHU#5