Főoldal » Hírek » Buszellenőrökre támadt a bliccelő - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki a jegy­el­len­őrök­re támadt, mert érvé­nyes jeggyel nem rendelkezett.

A vád sze­rint a nő egy isme­rő­sé­vel uta­zott 2021 szep­tem­be­ré­ben egy helyi jára­tú pécsi buszon, akik a menet­je­gyü­ket a fel­szál­lást köve­tő­en szán­dé­ko­san nem érvé­nye­sí­tet­ték. Később fel­szállt három jegy­el­len­őr, majd a nőt és tár­sát fel­szó­lí­tot­ták, hogy mutas­sák fel jegyü­ket, vagy bér­le­tü­ket. A nő társa a két keze­let­len jegyet fel­mu­tat­ta, majd közöl­te, hogy csak most száll­tak fel, ezért nincs érvé­nye­sít­ve a jegyük. Ekkor az egyik ellen­őr tájé­koz­tat­ta őket, hogy a menet­je­gye­ket a fel­szál­lás­kor kell érvé­nye­sí­te­ni, és mivel ezt nem tet­ték meg, ezért szank­ci­ót fog alkalmazni.

Kéré­sé­re az egyi­kük átad­ta sze­mé­lyes ira­ta­it, azon­ban a vád­lott ekkor közöl­te, hogy nála nin­cse­nek ira­tok és egyéb­ként sem adná oda azo­kat. Az ellen­őr ekkor kérte a két nem érvé­nye­sí­tett jegy átadá­sát, amit azon­ban a nő meg­ta­ga­dott. Ekkor az ellen­őrök intéz­ked­ni pró­bál­tak a blic­ce­lők­kel szem­ben, ami­kor a nő szit­ko­zód­va meg­fe­nye­get­te őket, majd az egyik busz­el­len­őrt meg­ütöt­te, miköz­ben le akart száll­ni. Az ellen­őrök meg­pró­bál­ták ebben a vád­lot­tat meg­aka­dá­lyoz­ni, azon­ban a nő egyi­kük mell­ka­sá­ra csa­pott több alka­lom­mal, majd ordí­to­zott az ellen­őrök­kel, illet­ve a busz sofőrrel.

A nő folya­ma­to­san fenye­get­te az ellen­őrö­ket, elmond­ta nekik, hogy ha majd nem lesz raj­tuk kitű­ző, el fogja őket intéz­ni. Ezek után ért oda a har­ma­dik jegy­el­len­őr is, akire szin­tén rátá­madt a vád­lott, őt lök­dös­ni kezd­te, majd kiütöt­te kezé­ből a mobil­te­le­font. Cse­lek­mé­nyét csak a rend­őrök meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en hagy­ta abba.

A nő cse­lek­mé­nye a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.