Főoldal » Archív » Buszmegállóban fosztották ki az eszméletlen sértettet

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik egy busz­meg­ál­ló­ban az esz­mé­let­vesz­té­sig bán­tal­ma­zott sér­tet­től elvet­ték az éksze­re­it, és a karóráját. 

A letar­tóz­ta­tás koráb­bi hosszab­bí­tá­sá­ról a https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-maradnak-a-vendegmunkasok/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők közül az egyik férfi 2019. szep­tem­ber 7-én, 01 óra 15 perc­kor egy tata­bá­nyai autó­busz meg­ál­ló­he­lyen a mel­let­te elha­la­dó ittas sér­tet­tet tal­pá­val deré­kon rúgta, ami­től a jár­dá­ra zuhant. Ezt köve­tő­en ugyan­ez a férfi a föl­dön lévő sér­tet­tet meg­rúg­ta, test­szer­te ököl­lel ütle­gel­te, ami­től a sér­tett esz­mé­le­tét vesztette.

Ezután a vád­lot­tak a föl­dön fekvő, esz­mé­let­len álla­pot­ban lévő sér­tet­tet átku­tat­ták, és tőle ellop­ták a már­kás, 38.000 forint érté­kű kar­órá­ját, vala­mint a 9.000 forin­tot érő nemes­acél nyak­lán­cát. A sér­tett órá­ját az egyik elkö­ve­tő tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló mun­kás­szál­ló szo­bá­já­ban a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló ajak­tá­ji, könyök­tá­ji, és mell­kas­tá­ji  zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett el, emi­att nem kérte az elkö­ve­tők megbüntetését.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra, vala­mint fejen­ként 4.500 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.