Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a vendégmunkások

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, akik egy busz­meg­ál­ló­ban az esz­mé­let­vesz­té­sig bán­tal­ma­zott sér­tet­től elvet­ték az éksze­re­it és a kar­órá­ját.

Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tők közül az egyik férfi 2019. szep­tem­ber 7. nap­ján haj­nal­ban egy tata­bá­nyai autó­busz­meg­ál­ló­he­lyen az ittas sér­tet­tet bán­tal­maz­ta azért, hogy érté­ke­it elve­gyék. Az elkö­ve­tő tal­pá­val deré­kon rúgta a mel­let­te elha­la­dó sér­tet­tet, ami­től a sér­tett a jár­dá­ra zuhant. Ezt köve­tő­en a sér­tett meg­pró­bált fel­áll­ni, de ugyan­ez a férfi jobb lábá­val a sér­tett jobb comb­ja felé rúgott, azon­ban ezt a rúgást a sér­tett a kezé­vel elhá­rí­tot­ta, ezért a rúgás a sér­tett könyö­két érte. Ezután  az elkö­ve­tő ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcá­nak bal olda­lát, majd a gyom­rát, és miu­tán az ütés­től a sér­tett össze­ro­gyott, a férfi a kezé­vel a sér­tett arcá­ra ütött. Az ütés a sér­tett orrá­nak jobb olda­lát talál­ta el. Az ütés hatá­sá­ra a sér­tett össze­esett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

Ezután az elkö­ve­tők a föl­dön fekvő, esz­mé­let­len álla­pot­ban lévő sér­tet­tet átku­tat­ták, és tőle ellop­ták a már­kás, 40.000,- Ft. érté­kű kar­órá­ját, vala­mint az 5.000,- Ft érté­kű, arany és ezüst színű, nemes­acél nyak­lán­cát.  A sér­tett órá­ját  az egyik elkö­ve­tő tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló mun­kás­szál­ló szo­bá­já­ban a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta .

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló ajak­tá­ji, könyök­tá­ji és mell­kas­tá­ji  zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró 2019. szep­tem­ber 9. nap­ján ren­del­te el a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn áll annak a veszé­lye, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, illet­ve a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét kettő hónap­pal hosszab­bít­sa meg.