Főoldal » Hírek » Busznyi embert akartak csempészni - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség három férfi ellen emelt vádat, akik 20 sze­mélyt akar­tak Magyar­or­szág­ról ille­gá­li­san Német­or­szág­ba szál­lí­ta­ni.

A vád­irat sze­rint a két török és egy iráni állam­pol­gár 2022 feb­ru­ár­já­ban Német­or­szág­ban álla­po­dott meg abban, hogy Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó 20 török sze­mély­nek segí­te­ni fog­nak a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel Német­or­szág­ba utaz­ni.

A vád­lot­tak 2022. feb­ru­ár 4-én, éjsza­ka érkez­tek Sár­hát köze­lé­be két gép­ko­csi­val. Meg­ál­la­po­dá­suk az volt, hogy az egyik férfi fogja az álta­la veze­tett kis­busszal elszál­lí­ta­ni a török állam­pol­gá­ro­kat Német­or­szág­ba, a másik két vád­lott pedig egy másik gép­ko­csi­val köve­ti, segí­te­nek neki a hely­szín meg­ta­lá­lá­sá­ban és a szál­lí­tás­ban. A Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó 19 férfi és egy nő török állam­pol­gárt Sár­hát lakott terü­le­tén kívül vet­ték fel a kis­busz­ba. Ezután elin­dul­tak, ket­ten elől halad­tak a sze­mély­gép­ko­csi­val, őket követ­te a har­ma­dik vád­lott férfi a kis­busszal.

A fér­fi­a­kat rövid időn belül rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, mind­hár­mu­kat őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fi­a­kat. Mind­hár­man letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gük­ről a Mohá­csi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.