Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Hogyan vezet egy élet­út a ’48-as for­ra­da­lom­tól a kirá­lyi főügyé­szi címig? Nem szok­vá­nyos pálya a XIX. szá­zad­ban sem, amit Kozma Sán­dor a modern­ko­ri magyar...

2021. március 12., 9:22

Milyen lehe­tő­sé­ge­ket és kihí­vá­so­kat tar­to­gat a 150 éves ügyész­ség a most vég­zett fia­tal jogá­szok szá­má­ra? Dr. Zsi­ros Bet­ti­na ügyész­sé­gi...

2021. március 5., 8:50

1908. októ­ber 28-án, szer­dán dél­előtt – egy bér­ko­csi­ból kiszáll­va – két férfi lépett be a Pesti Magyar Keres­ke­del­mi Bank újpes­ti épü­le­té­be. Per­ce­ken...

2021. február 26., 10:23

Majd’ egy éven át - 1907 nya­rá­tól 1908 tava­szá­ig - tar­tot­ta izga­lom­ban a dáno­si rab­ló­gyil­kos­ság az újság­ol­va­só köz­vé­le­ményt. A bru­tá­lis...

2021. február 26., 10:21

Foga­dat­lan pró­ká­tor! Olyan sze­mély, aki kéret­le­nül avat­ko­zik mások dol­gá­ba, fel­szó­lal egy ügy támo­ga­tó­ja­ként, de cse­le­ke­de­té­vel töb­bet árt,...

2021. február 26., 10:17

Vajon mi köze volt Deák Ferenc­nek a modern ügyész­ség kiala­ku­lá­sá­hoz? Az élet­raj­zok­ban azt olvas­suk, hogy jogi mun­kás­sá­gát Zala vár­me­gye tisz­ti...

2021. február 26., 10:16

1 2 10 11 12