Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek továb­bi erő­sí­té­sé­re van szük­ség a kiber­bű­nö­zés terü­le­tén – hívta fel a figyel­met Laj­tár Ist­ván, a...

2021. június 30., 8:25

Magya­rul köszön­töt­te a Euro­just elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran a magyar ügyé­sze­ket abból az alka­lom­ból, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­u­sá­ban hir­det­ték...

2021. június 21., 8:52

Kollégánk a 150 éves ügyészség tiszteletére körbefutja szolgálati helyén, Pest megyében a járási ügyészségeket.

2021. június 19., 8:30

Kiosz­tot­ták az idei Kozma Sán­dor pályá­zat díja­it. Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge min­den évben meg­hir­de­ti az első kirá­lyi főügyész nevét vise­lő tudo­má­nyos...

2021. június 18., 8:36

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja...

2021. június 17., 10:26

Jöjjön és nézzen szét a Legfőbb Ügyészségnek is otthont adó budapesti, Markó utcai Igazságügyi Palotában!

2021. június 16., 14:22

1 2 3 7 8