Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

„A tár­sa­dal­mi intéz­mé­nyek élet­ta­na szer­ves össze­füg­gés­ben van a tár­sa­dal­mak élet­ta­ná­val” – írta Var­gha Ferenc koro­na­ügyész 1907-ben. Nagyon...

2021. február 26., 10:13

Már­ci­us else­jé­ig lehet pályáz­ni a leg­főbb ügyész­ség által meg­hir­de­tett jog­tu­do­má­nyi ver­seny­re. A Kozma Sán­dor pályá­zat idén a modern kori...

2021. február 26., 10:10

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge idén ünnep­li ala­pí­tá­sa 150. évfor­du­ló­ját. Ez kivá­ló alka­lom arra, hogy vissza­pil­lant­sunk a modern kori ügyész­ség...

2021. február 26., 10:06

1 2 11 12