Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a 41 éves vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva...

2021. augusztus 9., 10:03

Az emberkereskedelem miatt kiszabott fegyházbüntetések enyhítését kérik a vádlottak, az ügyészség ezen indítványok elutasítását indítványozza.

2021. augusztus 6., 11:56

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja a nem indo­kolt a bün­te­tés eny­hí­té­se azok­kal az elkö­ve­tő­kel szem­ben, akik az idős férfi...

2021. augusztus 4., 8:45

Minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki fenye­get­te, bán­tal­maz­ta,...

2021. augusztus 3., 10:45

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év...

2021. július 29., 10:04

Az Egri Tör­vény­szék a 45 éves vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt, mint vissza­esőt 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év...

2021. július 28., 10:11

Az Egri Tör­vény­szék a 46 éves vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san...

2021. július 23., 12:25

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem...

2021. július 15., 15:27

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nincs lehe­tő­ség eny­hí­tés­re a minő­sí­tett ember­ölés miatt elítélt erő­sza­kos...

2021. július 8., 15:42

1 2 7 8 9 11 12