Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek az ügyé­ben, akit újszü­lött gyer­me­ké­nek...

2021. július 6., 14:06

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sa mel­lett vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett. A Nyír­egy­há­zi...

2021. június 30., 13:18

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy bor­so­di...

2021. június 25., 12:58

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 2...

2021. június 18., 11:27

A súlyo­sí­tást célzó ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ér­tett az íté­lő­táb­la az idős asszonyt meg­ölő vád­lot­tak ügyé­ben. A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék...

2021. június 7., 10:04

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt négy vád­lot­tat ítélt...

2021. április 30., 12:36

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék  köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vala­mint ember­csem­pé­szés bűn­tet­te...

2021. április 28., 15:24

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra álla­po­tá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély...

2021. április 26., 13:52

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a kor­mány­tiszt­vi­se­lő...

2021. április 22., 14:37

1 2 8 9 10 11 12