Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Fókuszban a fogyasztói jogok korlátozásának tilalma Az ügyész­ség egy, a fogyasz­tók köré­ben nép­sze­rű uta­zá­si iroda álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it...

2020. december 14., 9:17

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletével megváltoztatta a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét.

2020. december 9., 9:11

A Fővárosi Főügyészség 2019 szeptemberében emelt vádat egy budapesti klinikán szülész-nőgyógyászként praktizáló, idős szakorvos ellen, aki 2014. és 2017. év között öt, a...

2020. december 7., 9:25

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 32 éves, koráb­ban már egy másik sze­mély­szál­lí­tó vál­lal­ko­zó sérel­mé­re...

2020. december 4., 8:11

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat az ellen a közép­ko­rú fér­fi­vel szem­ben, aki a tava­szi veszély­hely­zet­ben azért, hogy egy...

2020. november 24., 8:59

Nem kor­lá­toz­ha­tók a fogyasz­tói jogok, elő­tér­ben a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nye Az ügyész­ség egy bútor­ke­res­ke­de­lem­mel...

2020. október 29., 9:19

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2020. júli­us 16-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az egy­ko­ri „disz­kópá­pát”, V. Lász­ló I. rendű...

2020. szeptember 29., 9:31

A 17 évig Mexi­kó­ban buj­ká­ló elkö­ve­tőt – aki Magyar­or­szág­ra tör­tént átadá­sa után letar­tóz­ta­tás­ban, majd 10.000.000 Ft óva­dék elle­né­ben bűn­ügyi...

2020. szeptember 24., 8:55

Az úgy­ne­ve­zett rep­té­ri vesz­te­ge­té­si bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016 októ­be­ré­ben hozott és 2017 máju­sá­ban jog­erős íté­le­té­vel a...

2020. szeptember 21., 8:51

1 2 3 4 5