Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Családok rászorultságát használta ki az uzsorás - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge több­rend­be­li uzso­ra bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki 50%-os kamat­ra nyúj­tott köl­csönt nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő, kis­ko­rú gyer­me­ket neve­lő családoknak.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi egy Somogy megyei köz­ség­ben 2016. évtől kez­dő­dő­en úgy nyúj­tott kisebb össze­gű köl­csönt a sér­tet­tek­nek, hogy a követ­ke­ző hónap­ban annak más­fél­sze­re­sét köve­tel­te vissza. A külö­nö­sen arány­ta­lan mér­té­kű uzso­ra­ka­ma­tot az ala­csony jöve­de­lem­ből élő sér­tet­tek tel­je­sen soha nem tud­ták vissza­fi­zet­ni, így hama­ro­san adós­ság­spi­rál­ba kerül­tek, és egyre inkább rászo­rul­tak a vád­lott által nyúj­tott újabb kölcsönökre.

A sér­tet­tek kiszol­gál­ta­tott­sá­gát kihasz­nál­va a vád­lott 2020 máju­sá­ig több éven keresz­tül nye­rész­ke­dett öt rászo­ru­ló csa­lá­don, akik­től össze­sen leg­alább két és fél mil­lió forin­tot vett át, ezál­tal őket továb­bi súlyos nél­kü­lö­zés­nek tette ki.

A bar­csi nyo­mo­zók végül 2020 máju­sá­ban sze­rez­tek tudo­mást a vád­lott bűn­cse­lek­mé­nye­i­ről, akit elfog­tak és őri­zet­be vet­tek, míg az ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát négy évben álla­pít­sa meg.