Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Csavarhúzóval rabolta ki időskorú áldozatát egy 16 éves fiú – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy elkö­ve­tés­kor 16 éves fia­tal­lal szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben, egy csa­var­hú­zó­val fenye­get­ve rabolt ki egy 80 éves asszonyt, aki­nek végül a mobil­te­le­fon­ját sze­rez­te meg. 

A vád­irat sze­rint, az elkö­ve­tés­kor 16 éves fiú és isme­ret­len társa, 2022. decem­ber 31-én, dél­előtt, a VII. kerü­let­ben figyelt fel az utcán sétá­ló 80 éves, egész­sé­gi álla­po­ta miatt nehéz­ke­sen és las­san járó sér­tett­re. Ami­kor a sér­tett mel­lé­jük ért, a vád­lott pénzt kért, de az idős­ko­rú asszony közöl­te, hogy bank­kár­tya van nála, majd tovább­sé­tált. A fiú követ­te áldo­za­tát, majd a köze­li zeb­rán átha­lad­va, egy hir­te­len moz­du­lat­tal ráfo­gott a nő tás­ká­já­ra és meg­pró­bál­ta azt kisza­kí­ta­ni a kezé­ből. A sér­tett erő­sen fogta a tás­kát, amely­nek a pánt­ja rá volt teker­ve a kar­já­ra, ezért a vád­lott végül nem tudta meg­sze­rez­ni. Ekkor a fia­tal­ko­rú táma­dó egy csa­var­hú­zót nyo­mott a sér­tett olda­lá­hoz, majd benyúlt a táska ele­jén lévő cip­zá­ras zseb­be, és onnan kivet­te a sér­tett 15.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd futás­nak eredt. Társa ezalatt figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a rab­lást, majd a tele­fon meg­szer­zé­sét köve­tő­en együtt elmenekültek. 

A vád­lott a rab­lás­kor a csa­var­hú­zót a sér­tett tás­ká­já­ba ejtet­te, amit később a sér­tett megtalált.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2023. janu­ár 2-án egy VII. kerü­let­ben par­ko­ló nyi­tott autó­ból elvet­te a gép­ko­csi for­gal­mi enge­dé­lyét, ame­lyet a későb­bi­ek­ben el akart adni. A vád­lot­tat még aznap elfog­ták a rend­őrök, amely­nek során a lopott okmányt nála megtalálták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­talt fel­fegy­ver­kez­ve, idős­ko­rú sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len elő­ször a vád­lott és társa lát­ha­tó, majd a sér­tett érke­zé­se. Ezután a fia­tal­ko­rú meg­szó­lít­ja a sér­tet­tet, majd köve­ti, a táma­dás után pedig lát­ha­tó, aho­gyan mene­kül, kezé­ben az eltu­laj­do­ní­tott telefonnal. 

A fotón a táma­dás­hoz hasz­nált csa­var­hú­zó szerepel.

a támadáshoz használt csavarhúzó