Főoldal » Hírek » Cseh férfi ütközött egy török férfi lengyel kamionjának Nógrádban - fotókkal - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves cseh állam­pol­gár ellen, aki Nóg­rád vár­me­gyé­ben oko­zott köz­úti balesetet.

A vád­irat sze­rint a sze­mély­gép­jár­mű­vet veze­tő cseh férfi két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel 2022. júli­us 30-án, dél­után, a 2. számú főút Szendehely-Katalinpusztán átve­ze­tő sza­ka­szán köz­le­ke­dett Rét­ság felé. 40-50 km/h-s sebes­ség­gel haladt a for­gal­mas útsza­ka­szon, ami­kor néhány másod­perc­re elaludt, ezért a gép­ko­csi áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol egy szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző len­gyel kami­on­nak ütkö­zött, mely­nek török sofőr­je féke­zett ugyan, de a bal­ese­tet már nem tudta elkerülni.

A bal­eset követ­kez­té­ben a török férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló kéz­csont­tö­rést szen­ve­dett, a vád­lott gyer­me­kei könnyeb­ben sérül­tek, a jár­mű­vek megrongálódtak.

A vét­kes sofőr meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki biz­ton­sá­gos veze­tés­re képes álla­pot­ban van, ezért tért át a szem­köz­ti for­gal­mi sávba.

A vád­ha­tó­ság köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg, vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sá­val szab­jon ki vele szem­ben pénz­bün­te­tést és fizet­tes­se meg a 14.400 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

A bün­te­tő­vég­zés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-mp-1-jogi-ismeret-buntetovegzes/